• GENEL BİLGİLER

  147810 da alana sahip olan Akdağ Tabiat Parkı; rekreasyon potansiyeli, yaban hayatı zenginliği, kanyonu ve güzel manzara açılımları nedeni ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 29.06.200 tarih ve MPG.MP.1.23.03/270 sayılı oluru ile ilan edilmiştir. Tabiat Parkının 85355 (%58) da alanı Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde, 62455 (%42) da alanı ise Denizli ili Çivril İlçesi sınırları içerisinde kalmaktadır.

  Tabiat Parkı'na ilişkin koruma - kullanma dengesinin tesisi ile gelecek nesillere milli bir miras olarak bırakılabilmesi için arazi kullanım kararlarının alındığı Gelişme Revizyon Planı; 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 4. maddesine istinaden Orman ve Su İşleri Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 • FLORA BİLGİLERİ

  Tabiat Parkı alanı içinde 76 familya ve 286 cinse ait 550 tür, 13 alttür ve 3 varyeteden oluşan 566 takson’ un bulunduğu belirlenmiştir.

  Park alanı içerisindeki taksonların 95 (% 16,78)’ i Akdeniz, 52 (% 9,18)’ si Avrupa-Sibirya, 52 (% 9,18)’ si İran-Turan ve 446 (% 78,79)’sıfitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler veya geniş yayılışlı olan türlerdir.

  AkdağTabiat Parkı’nda toplam 84 endemik takson belirlenmiştir. Bu türlerden ikisi (Barbareahedgeana ve Polgonumafyonicum) ilk defa bu alandan toplanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.

  Yıldız Tepe’nin güney yamaçları, Karabel Tepe’nin güneydoğu yamaçları, Kocayaylamevkinin kuzeydoğu kesimleri, Kapaklı Tepe’nin kuzey ve doğu yamaçları, Kapaklıüstü Tepe’nin kuzey yamaçları, Bakırlı Dere vadisinin güneybatı yamaçları, Büyükbakırlı Tepe’nin batı yamaçları arasında kalan alan, Uzalan Sırtı, UzalanSırtı’nın doğu, batı, kuzey ve güney yamaçları, Sığırkuyruğu Tepe, Sığırkuyruğu Tepe’nin doğu, batı, kuzey ve güney yamaçları, Kurucova Tepe’nin kuzey ve kuzeydoğu yamaçları, olarak tespit edilen Önemli bitki alanları aynı zamanda biyolojik sınırlayıcıdır.

  Orman formasyonu içerisinde kızılçam, karaçam, meşe ve ardıç çeşitleri hâkim türlerdir. Karaçam mescereleri koru veya bozuk nitelikte olup, sahanın hâkim ağaç türüdür. Meşe ve ardıç mescereleri bozuk veya baltalık niteliğindedir. Ayrıca münferit olarak titrek kavak, doğal yayılışının dışında 6 ha büyüklüğünde genç sarıçam mesceresi ve Sandıklı kısmında endemik olarak ehrami karaçam mevcuttur.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Tabiat Parkı alanında 4 adet iki yaşamlı türü, 11 adet sürüngen türü, 12 adet memeli hayvan türünün var olduğu belirlenmiştir.

  Tabiat Parkının ana kaynak değerlerinden olan Kızıl geyik ’in doğal yaşam alanı park sınırlarının tamamını kaplamaktadır.  Tabiat parkı alanının tamamı Kızıl geyik ‘in doğal yaşam alanı olması nedeniyle biyolojik sınırlayıcı özelliğindedir. Ayrıca alanda çok sayıda yılkı atı yer almaktadır.

  Jeolojik yapı olarak farklı yüksekliklere sahip, kesintisiz olmayan, açıklığı olan geniş yapraklı, alt tabakası zengin, karışık orman ekosistemi özelliğindeki Tabiat Parkı alanının tamamı Kızıl geyik (Cervuselaphus) için beslenme barınma yuvalanma üreme dolaşma alanı olması nedeniyle önemlidir.

  Kocayayla, Karanlıkdere Mevkii, Akkaletepe ve Akdağ kayalık alanlarının kuşlar açısından önemli olduğu belirlenmiştir.

  İnsan baskısından, otlatmadan, kirlilikten uzak kaldığı için Karanlık Dere, birçok böcek grubunu barındırması bakımından önem taşıdığı gibi IUCN göre tehlike altında bulunan türler kategorisinde yer alan  Zerynthiacerisyi  (Papillionidae: Lepidoptera) türünün de  bulunduğu Tokalı kanyonu, tehlike altındaki olan Parnassiusmnemosyneiçin önemli alan niteliğindeki Karabel Tepe etekleri ile Akkale Tepe böcekler  açısından önemli alan niteliğinde olması nedeniyle biyolojik sınırlayıcıdırlar.

  Ayrıca bütün dere kenarları içerdikleri otsu bitkiler nedeni ile genel olarak böcek potansiyeli bakımından dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle bütün dere kenarlarını da önemli alan olarak  nitelemek mümkündür.

  Tabiat Parkında tespit edilen 34 familyaya ait 123 kuş türü tehlike kategorileri açısından, 107 tür Bern sözleşmesi kapsamında, 3 tür IUCN kapsamında ve 58 tür ise Red Data Book (RDB) kapsamında yer almaktadır. Bu türler arasından Kara akbaba ve Akkuyruk kartal IUCN tarafından hazırlanmış olan Avrupa Kırmızı Listesi (EuropeanRedList)’nde Lr/nt (Düşük Risk/Tehlikeye Yakın) kategorisinde, Küçük kerkenez ise Vu A1bce+2bce (Hassas) kategorisinde bulunmaktadır. Alanda ayrıca kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük kartal gibi yırtıcı kuşlar yaşamaktadır. Bu türler için Kocayayla, Karanlıkdere Mevkii, Akkaletepe ve Akdağ kayalık alanlarının kuşlar açısından önemli olduğu belirlenmiştir.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Akdağ ve çevresi içerdiği rekreasyon potansiyeli, yaban hayatı zenginliği, ilgi çekici güzel manzara açılımları nedenlerinden dolayı tabiat parkı olarak ayrılmıştır. Akdağ ve yakın çevresinin sahip olduğu dağ, kanyon, vadi ve peyzaj değerleri, mevcut bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliği nedeniyle korunması ve koruma-kullanma dengesi içerisinde farklı rekreasyon kullanımlarına imkan sağlayacak şekilde geliştirilerek, yakın çevresinden başlayıp, bölge ve ülke ölçeğinde kullanımının sağlanması ve etkin bir şekilde korunarak gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılması amaçlanmıştır.

  Saha tamamen orman karakterinde olup içerisinde yerleşim yeri yoktur. Karaçam dağ ormanı ekosistemi, orman üst sınırı geçiş ekosistemi(supalpinzonu) ve orman üst sınırı ekosistemi(alpinzonu) bulunmaktadır. 

  Akdağ Tabiat Parkında “Zorluk Derecesi Yüksek Yürüyüş Güzergâhları” bulunmakta ve “Karanlık Dere-Tokalı Kanyonu Yürüyüş Güzergâhı ileSığır Kuyruğu-Akkale Tepe Zirve Yürüyüş Güzergâhı” mevcuttur.

  Akdağ'da bulunan Çobandeğneğinin bir türü olan Polygonumafyonicum, sadece buraya özgü endemik bir türdür. Sahada meşcere kuran Karaçam, Meşe ve Ardıçtır. Karaçam meşcereleri saf koru ve bozuk niteliğinde olup, alanın hakim ağaç türüdür. Meşe ve Ardıç Meşcereleri ise bozuk veya baltalık niteliğindedir. Bunlardan başka, alanda münferit olarak Titrek Kavak (Populustremula), 6 Ha. büyüklüğünde genç Sarıçam meşceresi ile Sandıklı Akdağ bölümünde endemik olarak Ehrami Karaçamı (Pinusnigrapaliasiana var pyramidata) bulunmaktadır. Sarıçam meşceresi doğal yayılışının dışındadır. 1979 yılında çıkan yangından sonra, alanın yaklaşık 1600 Ha.lık bölümü boşaltılmış ve tekrar Karaçam ile ağaçlandırılmıştır. Sarıçam, yangın sonrası sahanın ağaçlandırılmasında kullanılmıştır.

  Alanın gerek doğal çevre özellikleri, , gerek koruma - kullanma dengesi içerisinde işletilmesi, alanda hiçbir yerleşim yerinin bulunmayışı ve büyük yerleşim alanlarına uzaklığı gibi çeşitli özelliklerinden dolayı, sahanın kaynak değerlerinden birisi olan Yaban Hayatı, varlığını günümüze kadar korumuştur. Bu durumun en açık görüldüğü yerler, özellikle alanın Kocayayla ile Yangın gözetleme kulesi arasındaki bölümün (Yangın Sahası) dışında kalan iki Akdağ arası, Tokalı Kanyonu ve Karanlıkdere Vadisini içine alan bölümlerdir.

  Alanın ekolojisinin yüksekliğe bağlı klimaks dağ ekosistemlerini içermesi ile çeşitli omurgalılar (kuşlar ve büyük memeliler) için önemli yaşam, alanları sunmaktadır. Alanda Geyik ve Yılkı Atları mevcuttur. Yapılan envanter çalışmasına göre geyik sayısının 500'ün üzerinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca alan, koruma altındaki kuş türlerinden kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük kartal gibi yırtıcı kuşlarla önemli kuş alanlarındandır.

   

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Akdağ Tabiat Parkı içinde kalan ve bu güne kadar tescil edilmemiş yerleşim birimleri, şapel ve mezarlık alanları küçük gruplar halinde yaşayan, ekonomik düzeyi düşük olan topluluklara ait olup, Geç Roma/Erken Bizans dönemindendir. Anılan dönemde Kocayayla ve Başalan Yaylası bu insan topluluklarının yoğunlaştığı alanlar olarak ağırlık kazanmıştır. Henüz tescil edilmedikleri için yasal sınırlayıcı olmamakla birlikte alanın kültürel kaynak değerleri olması açısından planlamada göz önüne alınması gerekli önemli sınırlayıcı durumundadırlar.

  Akdağ Tabiat Parkı’nda zengin tabii değerlerle birlikte kültürel yapı da oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip ve bu miras günümüze kadar ulaşıyor. Özgün mimari dokusunu koruyan köy evleri, kadınların günlük yaşamlarında hala kullandıkları geleneksel renkli giysiler, el sanatları ve yöreye has yemekler korunan kültürel değerlerin önemli unsurları. Bazı bitki ve hayvan gastronomikmaksatlarla türleri yöre halkı kültürünün bir parçası olarak tıbbi, aromatik ve hala kullanılıyor.

  Hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı geleneksel yaşam tarzı; yöre halkının uyum içinde yaşamasına olanak tanıyor ve bu da ziyaretçilere misafirperverlik olarak yansıyor.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Akdağ ve çevresinin içerdiği rekreasyon potansiyeli, yaban hayatı zenginliği, ilgi çekici güzel manzara açılımları nedenlerinden dolayı tabiat parkı olarak ayrılmıştır. Akdağ ve yakın çevresinin sahip olduğu dağ, kanyon, vadi ve peyzaj değerleri, mevcut bitki örtüşü ve yaban hayatı özelliği nedeni ile korunması ve koruma-kullanma dengesi içerisinde farklı rekreasyon kullanımlarına imkan sağlayacak şekilde geliştirilerek, bölge ve ülke ölçeğinde kullanımının sağlanması ve etkin bir şekilde korunarak, gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakılması amaçlanmıştır.

  Akdağ ve çevresi bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinleme ve eğlenmesine uygun bir tabiat parçasıdır. Tabiat Parkının Kocayayla Günübirlik Kullanım alanında; 10 adet Kır evi, Çocuk oyun alanları, kanyon, dağ, vadi manzara açılımı, bitki örtüsü, yaban hayatı gibi doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerlerine sahip olup Afyonkarahisar ve Denizli illeri için ender bir doğa harikasıdır.

  Sığırkuyruğu yaylası ve Kocayayla günübirlik kullanım alanları ile zorluk derecesi yüksek Karanlık Dere Tokalı Kanyonu Yürüyüş Yolu ve Karanlık Dere Tokalı Kanyonu Yürüyüş Yolu ile zorluk derecesi düşük Kocayayla Yürüyüş Yolu, Çamoluk Sırtı- Çimentepe Yürüyüş Yolu ve Sığırkuyruğu Tepe- Kartalçimen Tepe Yürüyüş Yolu tur güzergâhları ekoturizm potansiyeli açısından Tabiat parkı içerisinde bulunan önemli alanlardır.

  Akdağ Tabiat parkında;

  -Sığırkuyruğu yaylası ve Kocayayla günübirlik kullanım alanlarında piknik yapılabilir.

  -Tokalı kanyonunda kanyon geçişi yapılabilir.

  -Kocayayla’nın güneyinde karstik bir fosil mağara olan Kurtini Mağarası görülebilir.

  -Park içinde belirlenmiş tur güzergâhlarında Doğa yürüyüşü yapılabilir

  -Obruk yaylasının kuzey batısında Porsuk ağacı (Taxusbaccata) topluluğu görülebilir.

  -Kocayaylada Sarıçam meşceresi görülebilir.

  -Sandıklı Akdağ bölümünde endemik olarak Ehrami Karaçamı (Pinusnigrapaliasiana var pyramidata) görülebilir.

  -İlk defa bu alandan bilim dünyasına tanıtılan Barbareahedgeana, Polygonumafyonicum bitkileri görülebilir.

  -Tabiat parkında yaşayan Kızıl Geyik, Kurt, Yılkı Atları, Kızıl Akbaba,  Kara Akbaba, Sakallı Akbaba, Akkuyruk Kartal, Kaya Kartalı ve Küçük Kartal Gibi Yırtıcı Kuşlar ile diğer yaban hayvanlarının gözlemi yapılabilir.

  Tabiat parkında Sığırkuyruğu yaylası ve Kocayayla günübirlik kullanım alanları bulunuyor. Alanda mükemmel bir doğa turu gerçekleştirilebilir. Bir yandan buz gibi akan sularından yudumlanırken, bir yandan yılkı atlarının geçişi izlenilebilir. Belki de bir kızıl geyik fotoğrafı çekilebilir. Ayrıca gruplar halinde gelinerek; fotoğrafçılık, Kampçılık ve Kuş Gözlemciliği tabiat parkında yapılabilecek aktiviteler arasında yer almaktadır.

HARITA
Giriş Saatleri08:00Cıkış Saatleri22:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs3.5 TL İndirimli Şahıs1.5 TL Bisiklet3.5 TL Motorsiklet5 TL Otomobil10 TL Minibüs31 TL Midibüs52 TL Otobüs94 TL 1 ünite Çadır10 TL 1 ünite Karavan17 TL Kır Evi - 4 yataklı (günlük)115 TL
AKTİVİTELER
Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Kuş Gözlemciliği Kanyoning Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Piknik Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Yaban Hayatı Gözlemciliği Çadırlı Kampçılık Kuş Gözlemciliği Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Dağ Bisikleti Konaklama Doğa Turizmi Günübirlik kullanım Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Dağcılık Kayak Yayla Turizmi Oryantiring Yamaç Paraşütü Kaya Tırmanışı Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kano Sporu Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Kamp Alanı Yürüyüş Yolu Bisiklet Yolu Lokanta Çeşme Telesiyej Telefirik Tümünü Göster
NELER VAR?
Kamp Alanı Yürüyüş Yolu Bisiklet Yolu Lokanta Çeşme Telesiyej Telefirik Şelale Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları WC Tarihi Yapı Mescit Gölet Dere Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Gezi Rotası Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kameriyeler Güvenlik Noktaları Yöresel Ürün Satış Noktaları Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı İdari Hizmet Binası Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.